Politika a ciele spoločnosti

 

 

Svidgas s.r.o. je spoločnosťou, ktorá už mnohé roky pôsobí v  oblasti stavebnej činnosti: hlavná a  pomocná stavebná výroba, výstavba a  rekonštrukcia stavieb, montáž ZTI: voda, plyn, kanalizácia, ÚK, montáž solárnych zariadení, meracej a  regulačnej techniky, výrobe kovov a  kovových výrobkov, obchodu s  materiálmi pre všetky činnosti spoločnosti. Prioritou je v  čo najväčšej miere uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnou službou, ktorú chce spoločnosť prevádzať s  čo najväčšou bezpečnosťou a  ochranou zdravia pri práci a  s  čo najnižším dopadom na životné prostredie. Vo všetkých uvedených oblastiach sa spoločnosť zaväzuje: Zdokonaľovať integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001


Politika spoločnostiISO 9001

1. Posilňovať postavenie spoločnosti na trhu
2. Plánovito rozširovať rozsah poskytovaných produktov
3 . Udržiavať vysokú spokojnosť svojich zákazníkov a  externých strán a  rozšíriť svoje pôsobenie do zahraničia
4. Pracovať bez reklamácií,zvyšovať spokojnosť zákazníkov
5. Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a  zručnosť a  v  neposlednom rade aj povedomie v  oblasti kvality
6. Monitorovanie a  kontrola režijných nákladov
7. Neustálym zlepšovaním SMK zefektívňovať proces realizácie stavebných činností
8. Kvalitnými službami a dobrým menom organizácie udržiavať a získavať nových zákazníkov a tým zvyšovať objem zákaziek
9. Uskutočňovať hodnotenie dodávateľov, výber dodávateľov a vytvárať vzájomne osožné vzťahy s dodávateľmi a tým skvalitniť dodávky a znížiť náklady na materiál.


ISO 14001

1. Zlepšovať systém vzdelávania zamestnancov k zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, odborných znalostí a zodpovednosti pri ochrane životného prostredia,znižovanie emisií PHM..
2. Minimalizácia prípadných negatívnych vplyvov na ŽP, zníženie elektrickej energie,zníženie NO..
3. Prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou ŽP.


OHSAS 18001

1. Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností osôb a pracovného prostredia.
2.Dodržiavať pravidlá podnikateľskej etiky a partnerského správania oblasti bezpečnosti zdravia pri práci voči obchodným partnerom či ostatným zainteresovaným stranám.
3. Prehlbovať angažovanosť všetkých zamestnancov v procese neustáleho zlepšovania stavu bezpečnosti a zdravia pri práci vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
4. Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby viedlo k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
5. Pravidelne monitorovať' pracovné prostredie a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov chorôb z povolania.
 6. Pravidelne hodnotiť zdravotný stav zamestnancov na ách výskytom škodlivých pracovných faktorov.
7. Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť pri zavádzaní nových technológií, modernizácii a opravách zariadení, klásť dôraz čnosť pracovného systému účinnými opatreniami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia.


Ciele spoločnostiISO 9001

1) Zvýšiť trhový podiel, nárast tržieb, a rozšíriť reklamu spoločnosti o 4%
2) Skvalitniť nákup tovarov a rozšíriť ponúkaný sortiment tovaru o 20 % týkajúcej sa obchodnej činnosti na základe požiadaviek trhu a zákazníkov.
3) Pri objednávkach zákazníkov v potvrdenom termíne plnenia realizovať 100% dodávok.
4) Znížiť počet reklamácií o 30%.
5) Zvýšiť postavenie spoločnosti o 20 % a to kvalitnými ľudskými zdrojmi, obnovou a modernizáciou technického vybavenia a ostatnými investíciami, ktoré prispievajú k rastu spoločnosti.
6) Znížiť celoročné réžijné náklady o 3 %.
7) Zlepšenie efektívnosti a produktivity všetkých zákaziek o 40%.
8) Získať nové zákazky vo výške 1 000 000 €
9) Znižovanie ekonomických nákladov pri zabezpečovaní materiálov/tovaru min o 30%.


ISO 14001

Dlhodobé ciele
1 Zníženie ekonomických nákladov na PHM o 9 %.
2 Zabezpečiť monitorovanie a meranie environmentálnych aspektov, predovšetkým významných pre spoločnosť, pravidelne ich vyhodnocovať a prijímať opatrenia na elimináciu ich vplyvu.
3 Eliminácia nevyhovujúcich technických zariadení a technologických postupov
Krátkodobé ciele
1 Kontrolovať dodržiavanie environmentálneho povedomia zamestnancov. Viesť zamestnancov k znižovaniu objemu vyprodukovaných odpadov.
2.Posilniť systém nakladania s obalmi vznikajúcimi v prevádzke a systém pre plnenie požiadaviek zberu a zhodnotenia odpadov z obalov, doplnením legislatívnych požiadaviek, prehodnotením spolupráce s odberateľmi odpadov a spoluprácou so zákazníkmi.
3 Inovácia zastaralých technických zariadení a technologických postupov

OHSAS 18001


Krátkodobé ciele
1 Zvýšený dôraz venovať oboznamovaniu zamestnancov s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku a to najmä pri zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
2 Pred začatím prác vyžadovať spôsobilosť dodávateľských firiem a zamestnancov dodávateľov v súlade s platnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3 Neustále doplňovať identifikáciu rizík o nebezpečenstvá na základe prevádzkových skúseností a podľa nových poznatkov v tejto oblasti.
4a) Zabezpečiť opakované školenie zamestnancov profesií – žeriavnik, viazač bremien
4b) Oboznámiť zamestnancov spoločnosti s programovými cieľmi realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 20175.
5 Denne vykonávať kontrolu pracovísk, pracovných postupov a používanie OOPP u zamestnancov s cieľom predchádzania poškodenia zdravia
6 Stanoviť periodicitu potreby preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov jednotlivých profesií
7 Pri tvorbe nových technológií, revízií TP brať v úvahu pripomienky zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.


Dlhodobé ciele
1 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci udržiavať na všetkých stupňoch riadenia tak, aby bol účinný a efektívny a trvalo zlepšovať jeho úroveň podľa požiadaviek politík zákazníkov a vlastných potrieb
2 Na spoločných pracoviskách zabezpečovať informovanosť zamestnancov iných firiem o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach pri bezprostrednom ohrození života a zdravia zamestnancov
3 Uzatvárať zmluvy len s takými dodávateľmi, ktorí sú ochotní akceptovať systém riadenia firmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
4 Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj programové ciele jej realizácie sprístupniť všetkým zamestnancom
5 Zvýšený dôraz venovať oboznamovaniu zamestnancov s predpismi BOZP pre dané pracovisko a to najmä pri preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu, alebo nového pracovného prostriedku