Spoločnosť Svidgas,s.r.o.

 

 

Spoločnosť Svidgas s. r. o. vznikla na základe zápisu do obchodného registra dňa 22.12.1999. Firma je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č.11941/P, oddiel Sro.
Obchodné meno: Svidgas, s.r.o.
Sídlo firmy: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Sídlo prevádzky: J. Gagarina 244, 089 01 Svidník, IČO 36464261.

Podnikateľskú činnosť začala rozbiehať od roku 2000, keď každoročne narastal objem jej výkonov aj ponúkaný sortiment služieb. Spoločnosť ako právnická osoba vznikla na základe plynulého prechodu združenia fyzických osôb, ktoré vzniklo v roku 1996, zaoberajúce sa obdobnou činnosťou ako Svidgas, s. r. o.. Celkový program služieb je postavený na poskytovaní komplexných služieb od projektovej prípravy cez samotný projekt, odsúhlasenie a realizáciu, montáže ústredného kúrenia, montáže rozvodov vody, inštalácie plynových spotrebičov a ich spustenie do prevádzky a tiež vyhotovenie revíznej správy, montáž STL a  NTL plynovodov, stavebných prác a obchodnej činnosti. Od roku 2000 sa podstatne rozširoval výrobný program služieb a to aj na základe požiadaviek zákazníka. Celkové úspechy spoločnosti možno predstaviť v rovine širokého záberu poskytovaných služieb, budovania materiálno-technického zázemia a na základe referencií spoločnosti. V oblasti materiálno-technického zázemia, spoločnosť zrekonštruovala administratívnu budovu, vybudovala sklad stavebného materiálu, a zakúpila strojové a technické zariadenia pre výrobu a skvalitňovanie služieb. Čo sa týka personálnej oblasti stabilizovala manažment firmy a vysokú kvalitu práce zabezpečuje odborne kvalifikovanými pracovníkmi, ktorý spĺňajú nároky dané všeobecne záväznými predpismi o odbornej spôsobilosti, ktorú neustále spoločnosť sa snaží zvyšovať. Spoločnosť má vybudovaný integrovaný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce. Všetky požiadavky na tento systém manažérstva a požiadavky na systém kvality vo zváraní podľa normy DIN EN ISO 3834-2 sú zakomponované do SMK, čím vzniká jednoliaty systém manažérstva. Výstupy z procesov nemajú vysoký vplyv na životné prostredie. V spoločnosti funguje systém nakladania s odpadmi a starostlivosť o životné prostredie.